Telepítési / Szerelési Általános Szerződési Feltételek

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

TELEPÍTÉSI/SZERELÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. Érvényesség
1.1. Ezek az általános feltételek egyetemes érvényűek 2011. 01. 01.-étől, amennyiben a vállalkozó és a megbízó közös megegyezéssel írásban meg nem változtatják őket.
1.2. Ezek az általános feltételek egyetemes érvényűek, amennyiben a vállalkozó és a megbízó közös megegyezéssel írásban meg nem változtatják őket.

2. Szerződés
2.1. A vállalkozó olyan adatok alapján teljesít, melyeket a megbízó a megrendelőlapon megad. A hibás adatok alapján történő teljesítési felelőssége a megbízót terheli.
2.2. A kivitelezési folyamat a megrendelés visszaigazolása után az ajánlatban szereplő vállalási határidőn belül megkezdődik, így a későbbi változtatások a megbízó számára többletköltséget jelenthetnek.

3. Tervek, dokumentáció, ajánlatok
3.1. A tervek és dokumentumok a vállalkozó kizárólagos tulajdonában maradnak. Az ő beleegyezése nélkül ezeket továbbá az általa kiadott ajánlatokat nem lehet használni, másolni, sokszorosítani, harmadik személynek hozzáférhetővé tenni és nyilvánosságra hozni.

4. Vonatkozó jogszabályok:
4.1 A vállalkozás keretében végzett vagyonvédelmi tevékenységet az 2005. évi CXXXIII. vagyonvédelemről szóló törvény szabályozza.

5. Törvényi előírások
5.1 A megbízó hozzájárul, hogy a nevét és székhelyét a vállalkozó nyilvántartsa és ebbe a nyilvántartásba a rendőrhatóság a tevékenység ellenőrzése során beletekinthessen.

6. Kivitelezés, kivitelezési határidő
6.1. A kivitelezési határidő azzal az időponttal kezdődik, amikor a következő pontokban foglaltak teljesülnek.
a. A szerződés dátuma a 2. Cikkely szerint,
b. A dátum, amikor a vállalkozó a szerződésben megállapított, a kivitelezés kezdetétől teljesítendő kifizetést megkapja (előfizetés),
6.2. Ha a szállítás valamely a 10. pontban említett körülmény vagy a megbízó cselekedete ill. mulasztása folytán késlekedik, a kivitelezési határidő meghosszabbodik.
6.3. Egyes külön megnevezett kivitelezési darabokra a szerződésben eltérő teljesítési határidőket lehet megállapítani.
6.4. Ha a kivitelezési határidő a szerződésben kötött, és a kivitelező nem teljesít a megállapított, vagy a 6.2. pontban leírt módon meghosszabbított határidőn belül, a megbízó visszalépése csak akkor lehetséges, ha a vállalkozó a neki megfelelő meghosszabbított határidőn belül ismételten nem tudja a kivitelezést teljesíteni. Késés miatti kártérítések kizártak, a jog határain belül.
6.5. Ha a megbízó nem veszi át a kivitelezést a szerződésben foglalt időpontig, a kivitelezéstől függő kifizetését ennek ellenére teljesítenie kell, úgy mintha megtörtént volna a teljesítés.
6.6. Ha az átvétel halogatása nem valamely, a 10-es pontban jelzett körülmény miatt történik, a vállalkozó egyszerű írásos közléssel visszaléphet a szerződéstől és követelheti a kárpótlást a teljesítés elmaradásából keletkezett kár miatt.
6.7. A vállalkozónak lehetősége van a részletekben történő kivitelezésre.

7. Fizetések / tulajdonfenntartás
7.1. A fizetéseket a következő szerződési feltételek szerint kell teljesíteni:
a. A kivitelezés (beleértve a beépített berendezéseket is ) ellenértékét, ha más ettől eltérő megállapodás nincs, számla ellenében készpénzben  egy összegben kell kiegyenlíteni.
b. Ha számlán „banki utalás” a fizetés módja, annak fizetési határideig a „fizetendő” összeg kamatmentesen utalandó, késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese és a felszólítási költségek (pl. posta-, ügyvédi költség) is felszámításra kerül, amely a tartozás teljes kiegyenlítéséig göngyölődik
c. Vállalkozó a megrendelések mérlegelése alapján jogosult a végszámla összegéből előleget felvenni (részszámla ellenében) kedvezményt vagy felárat érvényesíteni.
d. A Megbízó ingatlanába / bérleményébe felszerelt biztonságtechnikai berendezés (pl: riasztó) Penta-Net Kft. Távfelügyeletére történő átjelzéséhez felszerelt URH rádiós átjelző a Penta-Net Kft tulajdona.
A Távfelügyeleti szerződés megszűnése esetén az URH rádiós átjelző készüléket haladéktalanul köteles visszajuttatni a Megbízó a Penta-Net Kft-nek . Az URH rádiós átjelző elvesztése, megrongálódása, vagy megsemmisülése esetén a Megbízó köteles megtéríteni a berendezés  mindenkori aktuális forgalmi értékét.
e. A Megbízó ingatlanába / bérleményébe felszerelt biztonságtechnikai berendezés (pl: riasztó) Penta-Net Kft. Távfelügyeletére történő átjelzéséhez felszerelt GSM GPRS átjelző a Penta-Net Kft tulajdona.
A Távfelügyeleti szerződés megszűnése esetén haladéktalanul köteles visszajuttatni a Megbízó a Penta-Net Kft-nek.
A GSM GPRS átjelző, vagy annak SIM kártyájának elvesztése, megrongálódása, vagy megsemmisülése esetén a Megbízó köteles megtéríteni a berendezés mindenkori aktuális forgalmi értékét.
A Megbízó esetleges 30 napot meghaladó (szerelési vagy távfelügyeleti) díjtartozása, késedelmes fizetése esetén a PentAlarm Kft. jogosult a készüléket leszerelni és / vagy a SIM kártyát letiltani. A díjtartozás rendezése után a SIM kártya újra aktiválásának költsége a Megbízót terheli.
7.2. Minden áru a vállalkozó tulajdona marad a teljes kifizetésig. Ha az ország jogrendszere nem engedi a tulajdonfenntartást, de megengedi a vállalkozónak, hogy egyéb jogokat gyakoroljon az áru felett, a vállalkozó mindez jogokat gyakorolhatja. A megbízó köteles együttműködni azoknál az intézkedéseknél, amelyek a vállalkozó tulajdonát (vagy ehelyett más, áru felett gyakorolt jogát érinthetik).
7.3. Ha a megbízó elmaradásban van a kifizetéssel (és ennek okozója az ő valamely cselekedete vagy mulasztása) a vállalkozó elhalaszthatja saját kötelezettségeinek teljesítését addig, amíg meg nem történik az elmaradt fizetések kiegyenlítése.
7.4. A vállalkozó a megbízást adónak az elmaradt kifizetések után a mindenkori érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszeresével késedelmi kamatot számíthat fel, illetve az esedékességtől követelheti az érvényben lévő „számlafizetési meghagyás” érvényesítését. Ha a megbízó a tartozás összegét nem fizeti ki három hónapon belül, a szállító visszaléphet a szerződéstől, és a teljesítés elmaradásából származó kárt a megbízóra háríthatja.

8. Garancia
8.1. A vállalkozó köteles minden olyan, a használhatóságot akadályozó hibát kiküszöbölni, amely a kivitelező hibájából következik.
8.2. Ez a kötelezettség (a 8.1-es pont szerint) csak olyan hiányosságokra vonatkozik, amelyeket a 12 hónapos garancia időtartamon belül észlelnek és megreklamálnak.
8.3. A garanciaidő a kivitelezés befejezésétől, műszaki átadástól kezdődik.
8.4. A megbízó csak akkor hivatkozhat erre a cikkelyre, ha a vállalkozónak haladéktalanul, legkésőbb két munkanapon belül írásban bejelenti az észlelt hibát. Az észlelt hiba megállapítására minden lehetőséget meg kell adni.
8.5. A vállalkozó vállalja a saját költségére a le-, felszerelést, szétszedést és újra összerakást a hibás részekre és berendezésekre vonatkozóan, és a kivitelezési költségeket a felhasználás helyén.
8.6. A vállalkozó garanciakötelezettsége nem terjed ki olyan panaszokra, amelyek a megbízó által szállított anyagokra vonatkoznak, vagy valamely általa előírt de a vállalkozó technológiájától eltérő technológián vagy konstrukción alapulnak.
8.7. A kivitelező garanciakötelezettsége csak olyan hibákra vonatkozik, amelyek rendeltetésszerű használat során keletkeznek. Különösképpen nem vonatkozik olyan hibákra amelyek:
- természetes elhasználódáson
- áramingadozások miatt bekövetkezett hibákra
- villámcsapás; hálózati túlfeszültségből adódóan;
- a felhasználó általi hibás vagy hiányos karbantartáson
- karbantartás elmaradásán
- rosszul, nem megfelelő (vagy megfelelő hatósági engedélyekkel nem rendelkező) személy által végzett szerelésen/javításon alapulnak
- amennyiben a vállalkozó határozott jelezése, javaslata ellenére a megbízó ragaszkodik az adott berendezésnek az általa megjelölt helyen vagy módon történő felszereléséhez.
8.8. A vállalkozó nem vállal felelősséget azokra az idegen gyártmányokra vonatkozóan, amelyeket a vállalkozó a kivitelezés során lényeges változtatás nélkül használ fel, felelőssége csak addig terjed, hogy átruházza azokat a szavatossági és garanciával kapcsolatos igényeket, melyek őt az idegen terméket gyártó felől megilletik.
8.9. A vállalkozó törekszik a teljes szín azonosságra egy-egy telepített vagy javított rendszeren belül, de nem garantálja azt.

9. A kártérítés mellőzése
9.1. Nyomatékosan érvényes, hogy a vállalkozó – mindegy milyen jogalapon – nem tartozik kártérítéssel olyan személyek, károk és javak sérülése esetén, amelyek nem képezik a szerződés tárgyát, hacsak a vállalkozó valamely súlyos hibát el nem követ.

10. Mentesítő okok
10.1. A következő körülmények mentesítő okoknak számítanak, amennyiben a szerződés megkötése után jelentkeznek, és annak teljesítését gátolják. Minden a vállalkozótól független ok, úgymint: sztrájkok, üzemzavarok, mozgósítások, zárlat alá vétel, embargó, valuta-átutalási tilalom, vagy más hivatalos intézkedések, felkelés, szállítóeszközök hiánya, előre nem látható nehézségek a nyersanyagok beszerzésében és szállításában, az energiakínálat korlátozása stb.
10.2. Ha a vállalkozó a 10.1 pont alatti okok valamelyikére hivatkozik, akkor kötelessége erről írásban tájékoztatni a Megbízót az ok keletkezéséről és annak megszűnéséről egyaránt.

11. Teljesítés / alkalmazott jog.
11.1. A szerződés a magyar jog alá tartozik.

12. Jogi ügyek intézése
A jogi ügyeket Tatabányán intézzük.

 

Tatabánya, 2011. 01. 01.